Ký quỹ môi trường – ràng buộc trách nhiệm bảo vệ môi trường

Pháp luật Việt Nam quy định, các cá nhân, tổ chức hoạt động trong một số lĩnh vực trước khi thực hiện dự án phải ký quỹ bảo vệ môi trường. Việc ký quỹ nhằm ràng buộc trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong phục hồi môi trường, xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường phát sinh.

Theo Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 08/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, có 3 hoạt động phải thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường. Đó là: Khai thác khoáng sản; Chôn lấp chất thải; Nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản, chôn lấp chất thải thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh. Tổ chức, cá nhân có hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, hoặc quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc tổ chức tài chính, tín dụng theo quy định của pháp luật.

Trong hoạt động khai thác khoáng sản, các tổ chức, cá nhân phải thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. Số tiền ký quỹ phải được tính toán bảo đảm đủ kinh phí để cải tạo, phục hồi môi trường căn cứ vào các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ký quỹ bảo vệ môi trường cho hoạt động chôn lấp chất thải là việc tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng mới bãi chôn lấp chất thải gửi một khoản tiền để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường sau khi đóng bãi theo phương án cải tạo môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định.

Ký quỹ bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất nhằm bảo đảm tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu chịu trách nhiệm xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường có thể phát sinh từ lô hàng phế liệu nhập khẩu.

                                                                               

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 479
  • Trong tuần: 5 392
  • Tất cả: 123671