Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Nghệ An Tháng 5 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nghệ An được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Nghệ An là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cả có diện tích tự nhiên là 16.490,25 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.
Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nghệ An gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án "Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc", tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 688.698,6m
3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 136.705,0m3/ngày.
1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất
* Tầng chứa nước Holocene (qh)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế dâng so với tháng 3. Giá trị dâng cao nhất là 0,38m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (QT2-HÐ) và giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại xã Quang Phong, huyện Thái Hòa (QT1a-HÐ).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,48m tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (QT14a-NA) và sâu nhất là -13,78m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (QT2-HÐ).
* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 3. Giá trị dâng cao nhất là 0,66m tại xã Nam Phúc, huyện Nam Đàn (QT16b-NA) và giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (QT7-NA).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,35m tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (QT18a-NA) và sâu nhất là -12,85m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (QT2a-CC).
2. Dự báo mực nước dưới đất
Trong tháng 5 và tháng 6, tầng chứa nước qh mực nước có xu hướng hạ và dâng hạ không đáng kể chiếm ưu thế, tầng qp mực nước mực nước có xu hướng hạ và dâng.
Xem chi tiết tại đây.

Nguồn: http://www.nawapi.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=6889%3Abn-tin-thong-bao-d-bao-va-cnh-bao-tai-nguyen-nc-di-t-tnh-ngh-an-thang-5-nm-2022&catid=30%3Athong-bao-du-bao&Itemid=72&lang=vi

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 53
  • Hôm nay: 421
  • Trong tuần: 5 334
  • Tất cả: 123613