Hướng dẫn lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ chia lô đấu giá đất ở dân cư hoặc tái định cư

Trong thời gian qua, công tác giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá và không thông qua hình thức đấu giá (kể cả giao đất ở tái định cư) tại các huyện, thành phố, thị xã diễn ra nhiều, tạo nguồn thu ngân sách lớn cho địa phương. Tuy nhiên, việc lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ chia lô đất ở dân cư chưa được chú trọng.

Để khắc phục hạn chế nêu trên, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 2365/UBND-NN ngày 07/4/2022 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ chia lô đấu giá đất ở dân cư hoặc tái định cư theo quy định pháp luật về đầu tư công.

Sau khi phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1617/SKHĐT-DN ngày 09/5/2022 hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ chia lô đấu giá đất ở dân cư hoặc tái định cư theo quy định pháp luật về đầu tư công (đối với dự án nhóm B, nhóm C). Cụ thể như sau:

1. Về chủ trương đầu tư dự án

a) Về nguồn vốn để đầu tư, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư:

- Nguồn vốn để đầu tư hạ tầng phục vụ chia lô đấu giá đất ở dân cư hoặc tái định cư do cấp huyện thực hiện đấu giá là nguồn ngân sách cấp huyện; do cấp xã thực hiện đấu giá là nguồn ngân sách cấp xã.

- Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật đầu tư công năm 2019, như sau:

 + Đối với dự án đầu tư hạ tầng phục vụ chia lô đấu giá đất ở dân cư hoặc tái định cư do cấp huyện thực hiện: HĐND cấp huyện quyết định.

 + Đối với dự án đầu tư hạ tầng phục vụ chia lô đấu giá đất ở dân cư hoặc tái định cư do cấp xã thực hiện: HĐND cấp xã quyết định.

Trong trường hợp HĐND đã có quyết định giao cho UBND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật đầu tư công thì chủ trương đầu tư dự án sẽ do UBND quyết định.

b) Về trình tự thủ tục, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án: Thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật Đầu tư công năm 2019.

c) Về hồ sơ, nội dung và thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

2. Về phê duyệt dự án đầu tư

- Thẩm quyền phê duyệt: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 35 Luật Đầu tư công năm 2019.

- Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án: Thực hiện theo quy định tại tại khoản 3 Điều 40 Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Xây dựng năm 2014, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Hồ sơ, nội dung và thời gian thẩm định, quyết định dự án: Thực hiện theo quy định áp dụng đối với dự án có cấu phần xây dựng tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Xây dựng năm 2014, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.

 3. Đối với các nội dung liên quan khác: Được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai và các văn bản pháp luật liên quan.

                                                 

                                                        Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 515
  • Trong tuần: 5 428
  • Tất cả: 123707