Một số vướng mắc đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng vi phạm về chậm tiến độ

 

Thc hin Lut Đất đai năm 2013, t năm 2014 đến nay UBND tnh Ngh An đã thành lp nhiu Đoàn kim tra liên ngành (gồm các S, ngành: Kế hoch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dng, Tài chính, Cc Thuế) để tiến hành kim tra và tham mưu x lý các d án đầu tư chm tiến độ; trong đó có các d án đã được UBND tnh giao đất, cho thuê đất mà không được s dng trong thi hn 12 tháng liên tc hoc tiến độ s dng đất chm 24 tháng so vi tiến độ ghi trong d án đầu tư k t khi nhn bàn giao đất trên thc địa.

Kết quả kim tra các d án đã được UBND tnh giao đất, cho thuê đất cho thấy nhiu d án trên thc địa Ch đầu tư đã xây dng mt s công trình theo bn v quy hoch chi tiết xây dng được cp có thm quyn phê duyt, trong đó có mt s d án đã đưa các hng mc công trình đã xây dng vào sn xut kinh doanh, còn li các hng mc công trình khác chưa xây dng. Tuy nhiên, vic xác định din tích đất không được s dng hoc tiến độ s dng đất chm đối vi nhóm các d án này vẫn còn nhiu quan đim khác nhau.

Thời gian qua, trên cơ sở văn bn gia hn s dng đất ca UBND tnh, Cc Thuế tính toán khon tin tương ng vi mc tin s dng đất, tin thuê đất Ch đầu tư phi np cho Nhà nước trong thời gian được gia hạn cho toàn b din tích ca d án.

Sau khi nhn được thông báo np khon tin chm tiến độ trong thi gian gia hn s dng đất ca Cc Thuế, nhiu doanh nghip đãđơn kiến ngh gi UBND tnh, Cc Thuế, S Kế hoch và Đầu tư, S Xây dng, S Tài nguyên Môi trường với nội dung: Ch đầu tư đã xây dng và đưa mt s công trình vào s dng, còn li mt công trình chưa xây dựng theo quy hoch chi tiết xây dng nên ch có phn din tích này mi chưa đưa đất vào s dng. Vic Cc Thuế thông báo thu s tin chm tiến độ ca d án theo din tích toàn bộ d án là chưa tha đáng, nh hưởng đến quyn li ca doanh nghip.

Do khái nim v vic đất không được s dng, chm đưa đất vào s dng đối vi tng loi đối tượng d án đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất chưa được quy định c th nên vic x lý kiến ngh ca các doanh nghip gp rt nhiu khó khăn, vướng mc. Ngày 04/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 38/STNMT-QLĐĐ xin ý kiến Tổng cục Quản lý Đất đai về nội dung vướng mắc nêu trên.

Ngày 29/4/2022, Tổng cục Quản lý Đất đai có Công văn số 1000/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ trả lời về khái niệm đất không được s dng, chm đưa đất vào s dng theo quy định ca pháp lut đất đai, vic xác định din tích đất chm đưa vào s dng được gia hn và vic np tin s dng đất, tin thuê đất trong thi gian gia hn tiến độ s dng đất như sau:

“1. V quy định đất không được s dng, chm đưa đất vào s dng theo quy định ca pháp lut đất đai:

- Không đưa đất vào s dng: là đất không được s dng trong thi hn 12 tháng liên tc, không trin khai thc hin các hng mc ca d án đầu tư kt ngày được bàn giao đất trên thc địa.

- Chm tiến độ s dng đất: là trường hp quá 24 tháng k t khi hết thi hn đầu tư xây dng các hng mc, công trình theo tiến độ ghi trong d án đầu tư đã được phê duyt mà ch đầu tư vn chưa hoàn thành vic đầu tư xây dng các hng mc, công trình để đưa đất vào s dng.

2. Vic xác định din tích đất chm đưa vào s dng được gia hn và vic np tin s dng đất, tin thuê đất trong thi gian gia hn tiến độ s dng đất:

- Thi đim để tính gia hn 24 tháng đối vi trường hp không đưa đất vào s dng hoc chm tiến độ s dng đất quy định ti khon 2 Điu 15 Nghị định s 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 ca Chính ph (được sa đổi, b sung theo khon 12 Điu 2 Ngh định s 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 ca Chính ph). Din tích đất được gia hn theo quy định nêu trên được xác định là toàn b din tích đất ca d án (D án chm), tr trường hp d án được giao đất, cho thuê đất theo tiến độ.

- Vic xác định tin s dng đất, tin thuê đất phi np trong thi gian được gia hn tiến độ s dng đất: đề ngh Quý S có văn bn gi B Tài chính để được hướng dn thc hin theo quy định ti đim đ khon 12 Điu 2 Nghị định s 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 ca Chính phủ”.

Đối với nội dung xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Tài chính theo quy định./.

                                                                     

                                                       Nguồn: Phòng Quản lý đất đai

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 344
  • Trong tuần: 3 923
  • Tất cả: 97132