Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch huyện Nghi Lộc

 

 

Ngày 21/6/2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch huyện Nghi Lộc.

Anh-tin-bai

Theo đó, diện tích, cơ cấu các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 34.601,00 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 20.640,00 ha chiếm 59,65% tổng diện tích; đất phi nông nghiệp 13.531,76 ha chiếm 39,11% tổng diện tích; đất chưa sử dụng 429,24 ha chiếm 1,24% tổng diện tích.

 

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là 4.234,65 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 3.859,77 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 275,28 ha; Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở 99,60 ha.

 Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 369,50 ha. Trong đó: Đưa vào sử dụng cho mục đích đất nông nghiệp 102,49 ha; Đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp 267,01 ha.

 Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 1:25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch huyện Nghi Lộc.

Căn cứ Quyết định trên, UBND huyện Nghi Lộc có trách nhiệm:

- Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Nghi Lộc theo đúng quy định của pháp luật và đất đai;

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Nghi Lộc đã được duyệt;

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất./.

 

                                                         Nguồn: TTKTTN&MT

 

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 536
  • Trong tuần: 5 708
  • Tất cả: 157379