Kết quả công tác thanh tra năm 2021

*) Về công tác tiếp công dân:

Trong năm 2021, đã tiếp 149 lượt người đến khiếu tố, kiến nghị, phản ánh và hỏi chính sách pháp luật liên quan đến tài nguyên và môi trường, trong đó có: 69 trường hợp đến trực tiếp tại phòng Tiếp dân Sở Tài nguyên và Môi trường (phản ánh kiến nghị chủ yếu trong lĩnh vực đất đai); 11 lượt tiếp qua đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường (50 lượt phản ánh lĩnh vực môi trường).

+) Nội dung tiếp công dân: Nội dung chủ yếu công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, hỏi chính sách pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường khoáng sản; khiếu nại trong lĩnh vực đền bù giải phóng mặt bằng, hỏi chính sách pháp luật đất đai, kiến nghị việc UBND cấp huyện không giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân…

 +) Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân:

Các nội dung khiếu nại, kiến nghị đều được cán bộ tiếp công dân giải thích chính sách, quy định pháp luật và hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Ngoài ra, tham gia đầy đủ các phiên tiếp dân định kỳ tại UBND tỉnh.

*) Về công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai

Trong năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 390 đơn thư, trong đó: 102 đơn khiếu nại nội dung về đất đai (chiếm 26% tổng số đơn thư); 32 đơn tố cáo về nội dung đất đất đai (chiếm 8% tổng số đơn thư); 243 đơn kiến nghị về đất đai và môi trường (chiếm 62% tổng số đơn thư); 13 đơn tranh chấp đất đai (chiếm 3 % tổng số đơn thư).

Trong tổng số đơn nhận, có 93 đơn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giao cho Sở TN&MT kiểm tra, xác minh tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết. Số đơn trên đã được giải quyết kịp so với số đơn phải giải quyết, trong đó: có 36 vụ việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; 05 vụ việc tố cáo về đất đai; 03 vụ việc tranh chấp đất đai; 49 vụ việc kiến nghị liên quan đến đất đai. Phân loại xử lý 296 đơn thư thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, cấp xã, các ngành xử lý hoặc lưu theo dõi các đơn thư đã hết thẩm quyền giải quyết, không đủ điều kiện xử lý theo quy định (Chuyển đơn: 135, Hướng dẫn đơn: 25 đơn, Lưu đơn: 136 đơn).

 Tổng số: 91 vụ việc thuộc trách nhiệm kiểm tra, xác minh, tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết. Kết quả giải quyết đã hoàn thành được 75 vụ việc, chuyển sang kỳ sau 14 vụ việc.

*) Về công tác thanh tra

 Thc hin các kế hoạch thanh tra, kế hoạch kiểm tra đã ban hành và Kế hoch thanh tra năm 2021 (theo Quyết định s 958/QĐ-STNMT ngày 10/12/2020 và Quyết định số 958/QĐ-STNMT ngày 26/10/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021), Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 (theo văn bản chỉ đạo về gia hạn đề án số 2869/UBND-NN ngày 11/5/2021 và số 1895/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 Thực hiện 6 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 08 tổ chức (theo Quyết định thực hiện 06 cuộc đối với 13 tổ chức, tuy nhiên do dịch bệnh covid nên có 05 tổ chức bị hủy không thực hiện thanh tra), trong đó có 4 cuộc thanh tra chấp hành pháp luật (lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước,..) đối 06 tổ chức và 02 cuộc thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước; Qua thanh tra hầu hết các tổ chức là đối tượng thanh tra đều có sai phạm, mức độ sai phạm nhiều, ít. Một số tổ chức bị Đoàn thanh tra lập biên bản vi phạm hành chính để trình người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; một số tổ chức có sai phạm tuy nhiên chưa đến mức độ phải xử phạt vi phạm hành chính.

 Qua thanh tra hầu hết các tổ chức là đối tượng thanh tra đều có sai phạm, mức độ sai phạm nhiều, ít. Một số tổ chức bị Đoàn thanh tra lập biên bản vi phạm hành chính để trình người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; một số tổ chức có sai phạm tuy nhiên chưa đến mức độ phải xử phạt vi phạm hành chính.

Trong năm 2021, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 tổ chức có hoạt động trong lĩnh môi trường, đất đai, tài nguyên nước với số tiền: 293.043.313,00 đồng (trong đó: Môi trường: 164.043.313,00 đồng, đất đai: 15.000.000,00 đồng, tài nguyên nước: 60.000.000,00 đồng); Thực hiện kiến nghị sửa đổi về cơ chế chính sách, khắc phục nhiều yếu kém trong công tác quản lý nhà nước, kiến nghị xử lý kinh tế, hành chính đối với nhiều tổ chức, cá nhân có sai phạm.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 tổ chức vi phạm trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản với tổng số tiền 1.210.000.000,00 đồng (Đất đai: 810.000.000,00 đồng, khoáng sản: 400.000.000,00 đồng), đồng thời buộc phải nộp lại số bất lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi phạm đối với 02 tổ chức vi phạm trên với tổng số tiền 94.096.000,00 đồng.

 Thực hiện kiến nghị sửa đổi về cơ chế chính sách, khắc phục nhiều yếu kém trong công tác quản lý nhà nước, kiến nghị xử lý kinh tế, hành chính đối với nhiều tổ chức, cá nhân có sai phạm.

 Đến thời điểm hiện nay, các tổ chức vi phạm cơ bản đã hoàn thành việc nộp phạt vào tài khoản tạm giữ số 3591.0.9046663 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Nghệ An và thực hiện khắc phục vi phạm.

*) Kết quả việc thực hiện các kết luận Thanh tra

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ Trong năm 2021, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ “Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra”: Đã hoàn thành đối với 17 tổ chức và đang thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đối với 14 tổ chức đã được thanh tra. Việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra luôn tuân thủ theo quy định; đúng phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua công tác thanh tra, đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, hướng dẫn các đơn vị được thanh tra khắc phục tồn tại, đồng thời giúp cho các đơn vị được thanh tra hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động, nhằm chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

 

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 201
  • Trong tuần: 3 780
  • Tất cả: 96989