Giới thiệu Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An
Anh-tin-bai


 

Địa chỉ: 31 - Quang Trung - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.586.732

Fax: 03283.586.461

Email: tnmt@nghean.gov.vn

Website: http://tnmt.nghean.gov.vn


 

KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ

CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 2089/QĐ-UB ngày 12/6/2003 của UBND tỉnh Nghệ An, tiền thân là ngành quản lý đất đai qua các giai đoạn hình thành và phát triển như sau:

1. Thời kỳ trước năm 1980: Vào năm 1958, Phòng Quản lý ruộng đất được thành lập trực thuộc UBHC tỉnh Nghệ An, có chức năng tập hợp, chỉnh lý, bổ sung, đo đạc hệ thống hóa tài liệu ruộng đất có từ trước để phục vụ công tác tính thuế nông nghiệp. Phục vụ phong trào hợp tác hóa, khai hoang phục hóa, tổ chức cuộc điều tra lập bản đồ thổ nhưỡng. Lãnh đạo Phòng lúc này gồm Ông; Trần Xuân Thuyên làm Trưởng phòng, Ông Bùi Đình Phòng làm Phó phòng. Sau đó đến năm 1966 thì Phòng Quản lý ruộng đất trực thuộc Ty Nông nghiệp Nghệ An; Lãnh đạo Phòng gồm Ông Cao Tiến Triển làm trưởng phòng (1967 – 1973), Ông Trần Khắc Thuận làm Trưởng phòng (1974-1980).

2. Thời kỳ từ 1980 đến tháng 8/1994: Ngày 9/11/1979, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành nghị định số 404-CP quy định chức năng nhiệm vụ của Tổng cục Quản lý Ruộng đất, trong đó có quy định các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thành lập Ban Quản lý ruộng đất trực thuộc UBND cấp tỉnh. Căn cứ Nghị định 404-CP, Ban Quản lý Ruộng đất tỉnh Nghệ Tĩnh được thành lập từ năm 1981 trực thuộc UBND tỉnh Nghệ Tĩnh trên cơ sở bộ máy của Phòng Quản lý Ruộng đất thuộc Ty Nông nghiệp và cán bộ từ Ban phân vùng Quy hoạch thuộc Uỷ ban Kế hoạch tỉnh. Ban Quản lý Ruộng đất có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp  UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai bao gồm: điều tra, khảo sát và phân bố các loại đất; thống kê, đăng ký đất; qui hoạch sử dụng đất; giao đất, thu hồi đất, trưng dụng đất; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chế độ, thể lệ quản lý việc sử dụng đất; giải quyết các tranh chấp về đất; qui định các chế độ, thể lệ để quản lý việc sử dụng đất và tổ chức việc thực hiện các chế độ, thể lệ này.

- Tổ chức bộ máy của Ban gồm: Phòng Hành chính tổng hợp, phòng Thanh tra Pháp chế, phòng Điều tra cơ bản, phòng Đăng ký thống kê.

Từ tháng 8/1991, UBND tỉnh Nghệ Tĩnh ra thông báo số 02/TB-UB về việc chia tách tỉnh Nghệ Tĩnh thành 2 tỉnh là Nghệ An và Hà Tĩnh. Ban Quản lý Ruộng đất tỉnh Nghệ An cũng được thành lập trên cơ sở tách từ Ban Quản lý Ruộng đất tỉnh Nghệ Tĩnh, trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An. Về cơ bản chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Ruộng đất tỉnh Nghệ An không thay đổi.

Lãnh đạo Ban thời kỳ này gồm:

+ Trưởng Ban: Ông Phạm Ngọc Kính (1981 – 1986); Ông Cao Tiến Triển (Từ 1986 đến 8/1994).

+ Phó Trưởng ban gồm các Ông; Trần Khắc Thuận, Trần Đình Tình và Phạm Diên Hồng.
       

3. Từ tháng 8/1994 đến tháng 6/2003: Sở Địa chính thuộc UBND tỉnh Nghệ An (được thành lập theo Quyết định số 948/QĐ/UB ngày 12/8/1994), trên cơ sở bộ máy tổ chức hiện có của Ban Quản lý ruộng đất Nghệ An. Sở là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai bao gồm: Điều tra, khảo sát, đo đạc, phân hạng đất đai và lập bản đồ địa chính; qui hoạch và kế hoạch hoá việc sử dụng đất đai; qui định các chế độ, chính sách về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức việc thực hiện các chế độ, chính sách này; giao đất và thu hồi đất; đăng ký đất đai, lập và giữ sổ địa chính, thống kê đất đai, cấp giấy chứng nhận QSDĐ; thanh tra việc chấp hành các chế độ, thể lệ về quản lý sử dụng đất đai; giải quyết các tranh chấp đất đai.

- Cơ cấu tổ chức gồm: Phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp; phòng Đo đạc - Bản đồ, phòng Thanh tra; phòng Đăng ký thống kê; phòng Quy hoạch giao đất; 02 đơn vị sự nghiệp: Đoàn Đo đạc Qui hoạch đất đai (sau đổi tên thành Trung tâm Kỹ thuật địa chính); Trung tâm Thông tin- Lưu trữ địa chính.

Lãnh đạo Sở thời kỳ này:

+ Giám đốc Sở: Ông Cao Tiến Triển (8/1994 - 6/1997), ông Lê Thế Hảo (7/1997 - 5/2003).
+ Phó Giám đốc Sở: Ông Trần Đình Tình (8/1994 - 1999), ông Hoàng Nghệ Sỹ (1997 - 1999); ông Đinh Viết Hồng (9/1998 - 5/2003), ông Thái Duy Hữu (4/2000-5/2003).  

4. Từ tháng 6/2003 đến nay: Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An (được thành lập theo số 2089/QĐ-UB-TC ngày 12/6/2003) trên cơ sở bộ máy tổ chức hiện có của Sở Địa chính và tiếp nhận bàn giao các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản từ Sở Công nghiệp, tài nguyên nước từ Sở Nông nghiệp và PTNT, môi trường từ Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật

- Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường hiện nay:

+ 8 đơn vị quản lý nhà nước: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Quản lý đất đai (lúc đầu nhập 3 phòng: Đo đạc bản đồ, Quy hoạch - Giao đất và Đăng ký thống kê thành phòng Quản lý Đất đai; sau đó lại tách bộ phận Đo đạc bản đồ từ phòng Quản lý Đất đai thành phòng riêng); Phòng Đo đạc - Bản đồ;  Phòng Tài nguyên khoáng sản; Phòng Nước, Khí tượng thủy văn, Biển và Hải đảo; Phòng Kế hoạch, tài chính và giá đất (mới được thành lập vào tháng 11/2014) và Chi cục Bảo vệ môi trường  (thành lập tháng 2/2009, trước đây là Phòng Quản lý môi trường).

+ 6 đơn vị sự nghiệp gồm: Trung tâm Công nghệ thông tin (trước đây là là Trung tâm Thông tin tài nguyên và môi trường); Trung tâm kỹ thuật TNMT (trước đây là Trung tâm kỹ thuật địa chính); Văn phòng Đăng ký QSD đất (thành lập tháng 10/2005); Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật môi trường; Quỹ bảo vệ môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất.

- Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lao động của Sở trong thời kỳ này liên tục được tăng thêm. Khi thành lập Sở tháng 8/2003 chưa đến 100 người đến nay đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gồm 361 người: 85 công chức, 128 viên chức và 148 lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp.

- Lãnh đạo Sở thời kỳ này:

+ Giám đốc Sở: Ông Lê Thế Hảo (6/2003-4/2005); Ông Đinh Viết Hồng (từ tháng 5/2005 đến 6/2011 thì được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh); Ông Võ Duy Việt (từ 7/2011 tới nay).

+ Phó Giám đốc Sở: Ông Đinh Viết Hồng (6/2003-4/2005), Ông Thái Duy Hữu (6/2003-02/2006), Ông Nguyễn Duy Nhu (6/2003-3/2013), Ông Thái Văn Nông (3/2006 - 8/2009 và từ tháng 9/2014 đến nay), Ông Đặng Ngọc Long (3/2006 đến 12/2010); Ông Hoàng Danh Lai (2/2011- 9/2014); Ông Chu Thế Huyền (2/2011- 4/2014); Ông Võ Văn Ngọc (từ tháng 6/2013 đến nay) và Ông Nguyễn Ngọc Võ (từ tháng 5/2014 đến nay).

Kể từ khi mới thành lập đến nay, tiền thân là Phòng Quản lý Ruộng đất, sau đó là Ban Quản lý ruộng đất, Sở Địa chính và ngày nay là Sở Tài nguyên và Môi trường, trong từng giai đoạn, Sở luôn hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình, là cơ quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường và các lĩnh vực khác được giao. Nhất là giai đoạn từ năm 2003 đến nay, với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu đa lĩnh vực, Sở đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý có hiệu quả tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, đo đạc và bản đồ góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với những thành tích đó năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen./.

                                                                              Tổng hợp của Ban biên tập


Tin liên quan
Không có dữ liệu
THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 1079
  • Trong tuần: 8 565
  • Tất cả: 730537