Công tác quan trắc tự động đối với với các dự án , cơ sở cụm công nghiệp thuộc đối tượng lắp đặt hệ thống quan trắc tự động trên địa bàn Tỉnh

 

 

 

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. Ngày 15/3/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1531/STNMT-BVMT về việc thực hiện các quy định về quan trắc tự động gửi các dự án, cơ sở, cụm công nghiệp thuộc đối tượng lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, nội dung đề nghị:

- Các d án, cơ sở, cụm công nghiệp thuc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động theo Phụ lục XXVIII (đối tượng có mức lưu lượng xả nước thải ra môi trường quy định tại cột 4), XXIX (đối tượng có mức lưu lượng hoặc công suất công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải quy định tại cột 5) ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ nhưng chưa thực hiện: Tiến hành lắp đặt, kết nối truyền số liệu và báo cáo việc hoàn thành lặp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất là ngày 31/12/2024.

- Các dự án, cơ sở, cụm công nghiệp đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và kết nối, truyền dẫn số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng, báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; duy trì việc kết nối, truyền dẫn số liệu quan trắc tự động liên tục theo quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường.

Đề đạt được hiệu quả trong công tác quan trắc, giám sát tự động, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị chủ dự án, cơ sở, cụm công nghiệp thuộc đối tượng lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nghiêm túc thực hiện./.

Nguồn: Chi cục Bảo vệ môi trường.

 


 

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 578
  • Trong tuần: 9 884
  • Tất cả: 527830