Thực hiện quy định trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu

 

          Ngày 18/4/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2642/BTNMT-PC về việc thực hiện quy định trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu với nội dung chính như sau:

          1. Các tổ chức, đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì và tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì tuân thủ các quy định tại Điều 54 và Điều 55 Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Điều 77 đến Điều 84) và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Điều 78 và Điều 79).

          2. Các tổ chức, đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì và tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì có nhu cầu trên địa bàn gửi đơn về Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị công bố theo quy định tại khoản 6 Điều 79 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 quy định về việc thực hiện công bố danh sách các tổ chức, đơn vị tái chế và tổ chức, đơn vị được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm bao bì để nhà sản xuất nhập khẩu biết lựa chọn theo hướng dẫn tại Thông báo số 185/TB-BTNMT ngày 06/4/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (đính kèm theo).

3. Các tổ chức, đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì và tổ chức, đơn vị được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì trên địa bàn có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật gửi thông tin của doanh nghiệp về Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 26/4/2023.

Tải về
THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 509
  • Trong tuần: 7 547
  • Tất cả: 651236