Kết quả việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

Như chúng ta đã biết, một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đất đai đó là công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (theo Luật Đất đai năm 2013 có quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; theo quy định của Luật Quy hoạch thì bỏ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được lồng ghép khi lập Quy hoạch Tỉnh; Dự thảo Luật Đất đai mới thì vẫn để quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh).

Tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định, một trong những căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đó là “Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.

Do tầm quan trọng và sự cần thiết của nội dung lập, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nên trong quý III/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc và tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo UBND cấp huyện thực hiện nội dung này kịp thời, đảm bảo chất lượng, làm căn cứ để các cấp thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Việc tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo và thực hiện cơ bản xong trong tháng 01 năm 2023 cho 21/21 đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho 19/21 đơn vị cấp huyện (còn lại huyện Nghĩa Đàn và Đô Lương đang rà soát, hoàn thiện để trình UBND tỉnh phê duyệt). Đây là một trong nhưng căn cứ pháp lý quan trọng để các địa phương tổ chức thực hiện công tác quản lý, nhà nước về đất đai, thu hút đầu tư, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Qua theo dõi, tổng hợp cho thấy, tỷ lệ thực hiện các công trình, dự án UBND cấp huyện đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt khá thấp (từ trước đến nay cho thấy, chưa đơn vị cấp huyện nào thực hiện được trên 50% công trình dự án đã đăng ký); việc tổng hợp, đề xuất công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm còn nhiều, hồ sơ pháp lý dự án chưa đảm bảo quy định.

Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại nêu trên là do:

Thứ nhất, Một số địa phương cấp huyện chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của đơn vị mình mà Luật Đất đai đã quy định; nhiều đơn vị cấp huyện không bố trí hoặc bố trí kinh phí không đầy đủ cho nhiệm vụ này; thiếu sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Phần lớn đang giao cho đơn vị tư vấn thực hiện, hoàn chỉnh hồ sơ,... (Nhiều đơn vị tư vấn ở xa nên gặp khó khăn trong việc tiếp thu ý kiến, chỉ đạo,....).

Thứ hai, Qua thực tế thực hiện cho thấy, việc chỉ đạo của một số đơn vị cấp huyện chưa sát, chưa thường xuyên để Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng đơn vị liên quan, UBND cấp xã phối hợp thực hiện việc điều tra, xác định nhu cầu sử dụng đất nên chất lượng hồ sơ chưa cao; phần lớn các Phòng đang giao cho đơn vị tư vấn tự thực hiện,...

Thứ ba, một số UBND cấp huyện còn lúng túng trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch cấp huyện dẫn đến lựa chọn đơn vị tư vấn chưa đáp yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ trong việc lập KHSD đất hàng năm;

Thứ tư, Phần lớn các huyện, thành phố, thị xã với tâm lý đưa trước các dự án đầu tư vào trong KHSD đất hàng năm để chờ sẵn mà chưa quan tâm đến hồ sơ pháp lý, năng lực tài chính, khả năng thực hiện của nhà đầu tư dẫn đến đăng ký nhiều nhưng kết quả thực hiện lại thấp,...

Để thực hiện tốt, có hiệu quả nội dung về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các nội dung sau:

- Đối với 02 đơn vị chưa được UBND tỉnh phê duyệt: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 để trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo chất lượng làm cơ sở để thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

- Đối với các đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt:

+ Tổ chức công khai, công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đầy đủ, kịp thời, đúng quy định làn cơ sở để nhân dân giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất.

+ Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

+ Thống kê, đánh giá đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đã thực hiện khi tổ chức lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

                                                      

                                                          Nguồn: Phòng Quản lý đất đai

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 8 333
  • Tất cả: 732462