Bài 1 Báo cáo công tác thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật

 

  

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh về tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện các nội dung trên với kết quả như sau:

I. Kết quả thực hiện Luật PBGDPL

1. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác PBGDPL

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần phải thực hiện cấp bách và lâu dài, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường để xây dựng Đảng bộ, cơ quan đạt trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường cho người dân trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường luôn bám sát chủ trương, chính sách, lộ trình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của trung ương, của tỉnh để triển khai thực hiện tại đơn vị đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả.

Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm tốt công tác phổ biến tuyên truyền các nội dung cơ công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trường, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; văn bản, quy định trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước,..) và các lĩnh vực khác có liên quan dưới nhiều hình thức:

+) Phô tô các tài liệu về Luật Thanh tra; Luật tiếp công dân; Luật Khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng gửi đến các phòng, đơn vị;

+) Treo panô về phòng chống, tham nhũng tại trụ sở cơ quan. 

+) Lồng ghép vào các cuộc họp giao ban, hội nghị giao ban trực tuyến, các buổi sinh hoạt của các Chi bộ, các đơn vị nhằm tuyên truyền một cách sâu sắc vào nhận thức của cán bộ, công nhân, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình.

+) Hàng tháng Sở triển khai thực hiện Ngày pháp luật để phổ biến về chủ trương, chính sách, pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có phổ biến các nội dung về thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và pháp luật phòng, chống tham nhũng.

+) Bố trí 01 tủ sách với tổng số đầu sách 546 cuốn để cán bộ, công chức thuộc Sở khai thác phục vụ công tác, học tập hàng ngày. Tủ sách được đặt ở Phòng Tiếp dân sở, giao cho Thanh tra Sở trực tiếp quản lý.

- Bên cạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật  Sở Tài nguyên và Môi trường còn thực hiện 45 cuộc phổ biến tuyên truyền pháp luật tài nguyên môi trường đến đội ngũ cán bộ ngành tài nguyên và môi trường cấp huyện, xã; các tầng lớp nhân dân trong xã hội bằng nhiều hình thức như: tổ chức lớp học tập huấn, tổ chức giao lưu trực tuyến với người dân, doanh nghiệp, thông qua tổ chức Ngày Khí Tượng thế giới, Ngày môi trường thế giới,..., thông qua công tác chuyên môn, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phát tài liệu tuyên truyền đến các đối tượng được truyền thông …Nhờ đó, công tác quản lý tài nguyên và môi trường trong thời gian đã đạt được một số chuyển biến tích cực.

Việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt tinh thần đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước pháp luật về tài nguyên và môi trường được thực hiện thường xuyên; nhờ vậy, cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đã được quán triệt một cách sâu sắc vào nhận thức các quy định của pháp luật và trách nhiệm trong công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL và thành viên Hội đồng

Sở Tài nguyên và Môi trường cử 01 cán bộ lãnh đạo và 01 công chức của Sở tham gia Hội đồng phối hợp PBGDPL của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lồng ghép vào các buổi hội nghị, sinh hoạt chuyên để để giúp cán bộ, công chức, người lao động hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; qua đó từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động khi thực hiện trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường theo đúng quy định của phấp luật.

4. Kết quả tổ chức các hoạt động PBGDPL

       - Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai tốt công tác phối hợp với các ngành liên quan để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường. Sở đã ký kết các Chương trình phối hợp cụ thể với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí về thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường.

- Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, UBMT Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên Đoàn Lao động tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, Hội người cao tuổi tỉnh; Hội Luật gia tỉnh,... tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân thông qua việc triển khai các quy chế phối hợp đã ký kết.

Phối hợp với một số cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức công tác truyền thông nâng cao nhận thức môi trường, cụ thể:

          - Cử cán bộ có chuyên môn, năng lực phối hợp với lãnh đạo UBND cấp huyện, xã triển khai thực hiện Luật Tài nguyên và Môi trường tại địa phương cho Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính tại các xã, phường có biển trên địa bàn tỉnh,

- Tổ chức đoàn công tác của Sở trực tiếp làm việc với huyện để nắm bắt, hướng dẫn, giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc cho cơ sở.

- Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình, Báo Nghệ An, Đài VTC 14 và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường theo chủ đề hàng tháng về bảo vệ môi trường.

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức định kỳ, chuyên đề nhiệm vụ triển khai khoáng sản chưa khai thác, xử lý vi phạm khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là cát sỏi lòng sông; đất san lấp tại một số địa bàn trọng điểm;

- Tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường (đất dai, môi trường, tài nguyên nước,..) đúng quy định của pháp luật, nhằm góp phần vào sự phát triển bên vững của địa phương.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành (Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Tài chính, Nông nghiệp, Xây dựng, Công Thương, Thông tin truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; Cục thuế Nghệ An, Lao động Thương binh và xã hội); Đài PTTH tỉnh, báo Nghệ An, Kênh truyền hình kỹ thuật số VTC 14; Lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Phòng TN&MT, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất và Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSD đất các huyện, thành phố, thị xã,.., Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành tài nguyên và môi trường hàng năm, trong đó đề nghị các đơn vị thuộc huyện tổng hợp tình hình về các nội dung liên quan để báo cáo tại Hội nghị, nhằm đánh giá lại công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, giáp đáp các thắc mắc, vướng mắc cho UBND cấp huyện, xã trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường ở địa phương, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường trong thời gian tiếp theo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

  - Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình, Báo Nghệ An, Đài VTC 14 và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường theo chủ đề hàng tháng về các lĩnh vực của ngành (đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu,..; Đăng tin bài trên trang Web của Sở, trong đó chú trong đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường; công bố, công khai các Kế hoạch, quy hoạch đã được phê duyệt,... để các tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin, tạo điều kiện thuận lợi trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các lĩnh vực khác liên quan, đồng thời giúp người dân thực hiện dễ dàng các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đặc biệt lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước.

5. Bồ trí  nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL

          - Hiện tại Sở chưa có cán bộ pháp chế, việc tuyên truyền chủ yếu là các cán bộ chuyên môn kiêm nhiệm tuyên truyền vì vậy khả năng tuyên truyên còn nhiều hạn chế.

          - Lực lượng tuyên truyền viên pháp luật hầu hết là kiêm nhiệm nên có lúc việc nghiên cứu, biên soạn tài liệu tuyên truyền củng như việc tham gia các buổi, đợt triển khai công tác PBGDPL xuống cơ sở còn một số hạn chế, chưa được đồng bộ dẫn đến hiệu quả chưa cao.         

- Kinh phí công tác PBGDPL của Sở Tài nguyên và Môi trường được cân đối trong nguồn kinh phí chung của Sở Tài nguyên và Môi trường được ngân sách phê duyệt trong dự toán kinh phí hàng năm.

- Sở Tài nguyên và Môi trường dần dần hoàn thiện cơ sở vật chất (phòng làm việc, máy móc, trang thiết bị, phòng họp, Hội trường,...) nhằm đáp ứng cơ bản cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công nhân, viên chức trong toàn Sở, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

II. Tồn tại, hạn chế trong thực hiện Luật và nguyên nhân, bất cập trong các quy định của pháp luật.

1. Tồn tại, hạn chế

          - Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về tài nguyên và môi trường nói riêng và các Pháp Luật khác đã được triển khai tuy nhiên chưa được thường xuyên và sâu rộng trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa.

- Công việc PBGDPL là công việc khó, đòi hỏi năng lực, trình độ chuyên môn cao nhưng chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ, công chức này chưa được quan tâm thỏa đáng nên chưa thu hút được đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn tập trung thực hiện công tác này. Bên cạnh đó, Sở lại chưa có phòng Pháp chế dẫn đến việc đầu tư cho công tác này chưa sâu. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc chưa đáp ứng yêu cầu của công tác này.

          - Hệ thống thể chế pháp luật về tài nguyên và môi trường (nhất lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, biển và hải đảo) vẫn còn chưa đồng bộ, thiếu nhất quán, chồng chéo.

- Cơ sở dữ liệu, thông tin của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước, biển và hải đảo còn thiếu gây khó khăn cho việc cập nhật các văn bản pháp luật hiện hành.

- Chưa đẩy mạnh được hoạt động phối hợp chặt chẽ giữa trung ương, cấp tỉnh, huyện, xã trong công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Sự quan tâm của chính quyền cấp huyện, xã về lĩnh vực này chưa cao. Một số địa phương chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật trong lĩnh vực đất đai.

          2. Nguyên nhân

- Lĩnh vực tài nguyên và môi trường là lĩnh vực rộng, phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, trực tiếp người dân và tổ chức, khối lượng công việc nhiều, do đó trong quá trình triển khai thực hiện còn có những khó khăn nhất định. Chính quyền một số địa phương chưa quan tâm đúng mức về tầm quan trọng và sự cấp thiết của việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, nơi có trình độ dân trí còn thấp,

- Cán bộ kiêm nhiệm, chưa có công chức chuyên sâu trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.Kinh phí hoạt động cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật còn nhiều hạn chế. Việc nghiên cứu, áp dụng các văn bản pháp luật liên quan đến ngành tại các doanh nghiệp có nơi còn hạn chế.

- Hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực quản lý đất đai quá nhiều, thường xuyên thay đổi, thiếu tính nhất quán, đồng bộ, gây khó khăn cho việc tuyên truyền dẫn đến có lúc còn hạn chế, chưa được kịp thời và đầy đủ.

- Hiệu quả công tác chỉ đạo, phối hợp với các cấp, các ngành trong tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân, tổ chức về pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, biển và hải đảo chưa cao.

- Cơ sở dữ liệu của tỉnh chưa xây dựng được một hệ thống cung cấp đầy đủ các thông tin, dữ liệu của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

III. Đề xuất, kiến nghị

- Tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền mang tính chất chuyên sâu, hình thức sinh động phù hợp với các đối tượng tuyên truyền. Đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng phổ biến tuyên truyền cho các báo cáo viên, người phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị.

 

 

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 587
  • Trong tuần: 9 893
  • Tất cả: 527839