Công tác dân vận từ lý luận đến thực tiễn trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu kiện của công dân

1) Chuẩn bị các văn bản quy pháp pháp luật có liên quan:

- Chuẩn bị các luật: Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Đất đai năm 2013, Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Luật Tiếp công dân, năm 2013, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

- Chuẩn bị các Nghị định, Thông tư: Các Nghị định quy định chi tiết thi hành các Luật nêu trên.

- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành.

2) Về nội dung chuyên đề:

          Công tác dân vận trong tiếp công dân, giải quyết khiếu kiện của công dân giải quyết quyền lợi của công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu kiện cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích đối thoại và hướng dẫn công dân thực hiện đúng chính sách pháp luật nói chung cũng như quyền và nghĩa vụ khi khiếu nại, tố cáo nói riêng, giúp cho mọi công dân nắm được đầy đủ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm được quyền và nghĩa vụ để từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy của phòng tiếp công dân; khi nhận thức đầy đủ thì công dân tự hòa giải, quá trình giải quyết công dân rút đơn, thông nhất kết quả đối thoại..

 Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu kiện về cơ bản thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; việc đôn đốc, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật được quan tâm hơn và có những chuyển biến tích cực. Chính quyền các cấp đã quan tâm tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là ở các địa phương phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài có nội dung liên quan đến tranh chấp đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc do các nông, lâm trường quản lý, việc thu hồi đất thực hiện các dự án nhưng chậm được triển khai và liên quan đến việc thu hồi đất có mục đích kinh tế - thương mại…

Trong quá trình giải quyết, đặc biệt là các vụ việc phức tạp, đông nguời đã có sự tham gia tích cực hiệu quả và thực chất của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Nhiều vụ việc gây bức xúc cho Nhân dân, được dư luận quan tâm đã được xử lý, giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, được Nhân dân tin tưởng và tạo sự đồng thuận, ổn định chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Công tác đối thoại giữa người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp được quan tâm, chú trọng; nhất là việc đối thoại, tiếp công dân của chủ tịch ủy ban nhân dân (UBND) các cấp đối với những vấn đề có đông người khiếu kiện, bức xúc đồng thời, chính quyền các cấp đã chủ động phối hợp và tạo điều kiện cho mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện giám sát, phản biện; phân công trách nhiệm cụ thể để giải quyết, trả lời phản ánh, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, phát huy vai trò của tổ hòa giải cơ sở, người có uy tín dòng họ, cộng đồng và cốt cán tôn giáo.

Có thể nói, công tác dân vận trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm nhất là ở các địa phương có nhiều dự án triển khai, phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Trong đó, trọng tâm là tập trung cao nhất cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những tồn tại hạn chế nhất định. Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Việc tiếp công dân định kỳ của cơ quan các cấp, các ngành; việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện tiếp công dân và xử lý đơn thư đã có chuyển biến nhưng chưa thường xuyên. Việc phân loại, xử lý đơn trong nhiều trường hợp còn chưa chính xác. Việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật một số vụ việc chưa dứt điểm, còn để kéo dài.

Để thực hiện tốt công tác dân vận trong tiếp công dân, giải quyết khiếu kiện cần tiếp tục quan tâm về các nội dung sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”.

      - Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Nghị định quy định chi tiết thi hành các luật này và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Chủ tịch UBND các cấp tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất, công khai lịch tiếp công dân trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan. Tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan ở Trung ương và địa phương, tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết, nhất là đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp.

- Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở. Tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện.

- Tăng cường và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”.

- Chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo không đúng quy định. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn.

- Bố trí cán bộ, công chức có kinh nghiệm, năng lực tham gia tiếp dân, tham mưu giải quyết khiếu kiện.

Công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn làm công tác dân vận mà còn là trách nhiệm cả hệ thống chính trị, đặc biệt là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ được tổ chức phân công làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu kiện. Làm tốt công tác dân vận cũng đồng nghĩa với làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu kiện của công dân, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, giữ vững sự ổn định phát triển đất nước, củng cố và tăng niềm tin của Nhân dân vào đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước./.

                                                                                                                 Nguồn: Thanh tra Sở

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 715
  • Trong tuần: 9 244
  • Tất cả: 540906