Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023

 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

 I. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong thời gian qua tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo về các nội dung liên quan đến tài nguyên và môi trường (đặc biệt là đất đai) vẫn ra đang diễn ra phức tạp, có chiều hướng tăng (số liệu đơn thư tăng 23%) so với năm 2021 và có nhiều vụ việc phức tạp, kéo nhiều thời gian. Trước tình hình đó, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã quan tâm chỉ đạo việc xử lý, giải quyết đơn thư của công dân, tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với công dân, rà soát lại tính pháp lý của các quyết định giải quyết khiếu tố của các cấp. Nhờ đó, đã phần nào giải toả được bức xúc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần vào sự ổn định tình hình chính trị của tỉnh.

- Về công tác tiếp dân: Thực hiện tốt công tác tiếp dân tại UBND tỉnh và tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tiếp 83 (trong đó có 11 trường hợp phản ánh qua đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường) lượt người đến khiếu nại, tố cáo, đề nghị, thỉnh cầu, nội dung chủ yếu là công dân khiếu nại việc giải quyết của UBND cấp huyện chưa thoả đáng việc áp giá bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; Công tác cấp giấy CNQSDĐ và các chính sách pháp luật liên quan đến đất đai. Thông qua công tác tiếp dân, cán bộ tiếp dân đã kịp thời giải thích, giải đáp những bức xúc, vướng mắc của công dân.

- Về công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận tiếp nhận, phân loại và xử lý 598 đơn thư (tăng 23% so với năm 2021), trong đó: 160 đơn khiếu nại (chiếm 27%), 48 đơn tố cáo (chiếm 8%); 372 đơn kiến nghị (chiếm 62%); 17 đơn tranh chấp đất đai (chiếm 3%). Đơn chủ yếu phát sinh trên các địa bàn: Thành phố Vinh (25,2%), Diễn Châu (10,03%), Nghi Lộc (9,67%), Đô Lương (9,250%), Quỳnh Lưu (6,44%), Thanh Chương (6,96%) , Yên Thành (5,41%), Hưng Nguyên (6,08%), Quỳ Hợp (3,58%).

 Nội dung khiếu nại của công dân vẫn tập trung và lĩnh vực đất đai (vào vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (đặc biệt liên quan đến quốc lộ 1 A, đại lộ Vinh – Cửa Lò, cao tốc Bắc-Nam, dự án Vsip...); một số đơn thư vào lĩnh vực môi trường, khoáng sản.

             * Kết quả xử lý đơn thư của Sở Tài nguyên và Môi trường: hướng dẫn đơn: 21; Chuyển đơn: 350; Đôn đốc giải quyết: 41; Lưu theo dõi: 81 đơn; Kiểm tra, xác minh tham mưu UBND tỉnh giải quyết: 105 vụ việc (khiếu nại 44, tranh chấp: 02, kiến nghị, phản ánh 55, tố cáo 04). Qua kiểm tra, xác minh tham mưu UBND tỉnh giải quyết 84/105 vụ việc (còn 21 vụ việc đang trong thời hạn kiểm tra, xác minh).

Nhìn chung, việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong năm 2022 đã được giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền, không có tái khiếu, tái tố. Đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở TN&MT đối với công tác Thanh tra của Sở. Mặt khác trong quá trình thụ lý, xác minh được công khai, dân chủ và vận dụng đúng pháp luật, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra Sở với các cấp, các ngành trong việc giải  quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, các UBND cấp huyện xã,.. trong việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Cử các Thanh tra viên tham gia Tổ công tác liên ngành giải quyết đơn thư do Thanh tra tỉnh, Sở,  ngành khác chủ trì tham mưu, tham gia Tổ liên ngành của tỉnh trong giải quyết các vụ việc đông người, kéo dài, phúc tạp trên địa bàn của tỉnh.

II. Công tác thanh tra, kiểm tra

Trong thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường đã được tăng cường, đạt kết quả tốt. Qua thanh tra kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm hành chính về tài nguyên và môi trường góp phần đưa các hoạt động trong quản lý và sử dụng đất đai; hoạt động khoáng sản; bảo vệ môi trường; khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đi vào kỷ cương có hiệu quả, đúng pháp luật.

Thực hiện Quyết định thanh tra của UBND tỉnh, Kế hoạch thanh tra, Kế hoạch kiểm tra năm 2022  đã được Giám đốc Sở phê duyệt, trong năm 2022, Thanh tra Sở TN&MT đã thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra cụ thể như sau: 13 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 28 tổ chức (08 cuộc thanh tra đối với 23 tổ chức, 05 cuộc kiểm tra đối với 06 tổ chức), cụ thể:

- Thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đã ban hành và theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường: Trong năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện: 8 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 23 tổ chức, trong đó có 05 cuộc thành lập Đoàn thanh tra đối với 05 tổ chức và 03 cuộc thanh tra độc lập đối với 19 tổ chức (lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước,..) và 0 cuộc thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước; Thực hiện 04 cuộc kiểm tra công vụ, thủ tục hành chính đất đai cho hộ gia đình, cá nhân đối 04 Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện (Diễn Châu, Nam Đàn, Cửa Lò và Yên Thành); Thực hiện 01 cuộc kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động tư vấn xác định giá đất.

Qua thanh tra hầu hết các tổ chức là đối tượng thanh tra đều có sai phạm, mức độ sai phạm nhiều, ít. Một số tổ chức bị Đoàn thanh tra lập biên bản vi phạm hành chính để trình người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; một số tổ chức có sai phạm tuy nhiên chưa đến mức độ phải xử phạt vi phạm hành chính. Trong năm 2022, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 26 Quyết định đối với 26 tổ chức; số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 708.596.628,00 đồng (Môi trường: 523.596.628,00 đồng; đất đai: 160.000.000,00 đồng, khoáng sản: 25.000.000,00 đồng), Buộc 02 tổ chức nộp lại số lợi bất hợp pháp: 31.556.141 đồng.  Đồng thời, thực hiện kiến nghị sửa đổi về cơ chế chính sách, khắc phục nhiều yếu kém trong công tác quản lý nhà nước, kiến nghị xử lý kinh tế, hành chính đối với nhiều tổ chức, cá nhân có sai phạm;  Đến thời điểm hiện nay, các tổ chức vi phạm cơ bản đã hoàn thành việc nộp phạt vào tài khoản tạm giữ số 3591.0.9046663 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Nghệ An và thực hiện khắc phục vi phạm.

- Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ Trong năm 2021, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ “Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra”: Thực hiện đối với 32 tổ chức, trong đó đã hoàn thành đối với 26 tổ chức và đang thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đối với 06 tổ chức. Việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra luôn tuân thủ theo quy định; đúng phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua công tác thanh tra, đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, hướng dẫn các đơn vị được thanh tra khắc phục tồn tại, đồng thời giúp cho các đơn vị được thanh tra hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động, nhằm chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Trong năm 2022, Thanh tra Sở cử 03 đồng chí Lãnh đạo phòng tham gia 04 Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh: 01 Đoàn kiểm tra lĩnh vực đất đai; 02 Đoàn kiểm tra liên ngành lĩnh vực khoáng sản, 01 Đoàn kiểm tra thủ tục hành chính giải quyết đơn thư và. Kết quả: Các đồng chí tham gia đoàn thực hiện nhiệm vụ tốt được giao, đặc biệt trong công tác tham mưu, phối hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức có sai phạm (đã thông qua ký biên bản kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền đối với các tổ chức có vi phạm với tổng số tiền xử phạt là gần 19 tỷ đồng).

          B.  PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

I. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ tại UBND tỉnh và tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân thường xuyên tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tiếp nhận, phân loại, xử lý tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải quyết tốt không để đơn thư tồn đọng, đúng thời hạn các vụ việc thuộc trách nhiệm kiểm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các Tổ công tác, Đoàn thanh tra liên ngành.

- Phối hợp với Phòng Tiếp dân UBND tỉnh để dự thảo các Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp đất đai của công dân đối với các vụ việc được giao tham mưu giải quyết.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khác khi có yêu cầu.

II. Công tác thanh tra, kiểm tra

- Ban hành và triền khai Kế hoạch thanh tra năm 2023; Kế hoạch kiểm tra công vụ, thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Trong công tác thanh tra đối với lĩnh vực đất đai, ưu tiên tập trung vào thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật của các tổ chức, đơn vị được Nhà nước giao đất; Đối với lĩnh vực khoáng sản, chủ động phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép; kiểm tra toàn diện tình hình quản lý mỏ, hoạt động khai thác và tiêu thụ khoáng sản. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; khai thác sử dụng tài nguyên nước, xử lý nước thải và xả nước thải vào nguồn nước...

- Tăng cường sự phối kết hợp giữa thanh tra ngành Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan chức năng còn cần phải tăng cường và phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của cộng đồng dân cư; chính quyền địa phương các cấp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường (Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Tài nguyên nước,..) một cách sâu rộng tới mọi người dân, làm cho người hiểu và tự giác tuân thủ các quy định của pháp luật.

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 818
  • Trong tuần: 7 878
  • Tất cả: 727231