Kết quả đạt được từ công tác thanh tra, kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2023 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường

Với số lượng 10 người bao gồm Chánh Thanh tra, 02 Phó Chánh Thanh tra, 06 Thanh tra viên và 01 cán bộ thanh tra thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; mặc dù còn nhiều khó khăn, chật vật trong việc bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ nhưng 6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Sở TN&MT đã đạt được những thành quả nhất định.

Thực hiện Quyết định thanh tra của UBND tỉnh, Kế hoạch thanh tra, Kế hoạch kiểm tra năm 2023 đã được Giám đốc Sở phê duyệt, 6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Sở TN&MT đã triển khai kế hoạch thanh tra, cụ thể như sau:

- Thực hiện 02 cuộc kiểm tra công vụ, thủ tục hành chính cho các hộ gia đình, cá nhân đối với 02 Chi nhánh Văn phòng đất đai các huyện.

- Thực hiện 07 cuc thanh tra chuyên ngành v vic chp hành pháp lut đối các lĩnh vc đất đai, môi trường, khoáng sn, tài nguyên nước đối vi 23 t chc. Qua thanh tra hầu hết các tổ chức là đối tượng thanh tra đều có sai phạm, mức độ sai phạm nhiều, ít; Một số tổ chức bị Đoàn thanh tra lập biên bản vi phạm hành chính để trình người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; một số tổ chức có sai phạm tuy nhiên chưa đến mức độ phải xử phạt vi phạm hành chính. Trong 6 tháng năm 2023, Chánh Thanh tra S Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 21 Quyết định x pht vi phm hành chính đối vi 21 t chc có hot động trong lĩnh vc đất đai, môi trường vi s tin 320.000.000,00 đồng (trong đó: Đất đai: 137.000.000,00 đồng, Môi trường: 183.000.000,00 đồng). Buc 02 t chc chi tr kinh phí trưng cu giám định, kim định, đo đạc và phân tích mu môi trường trong trường hp có vi phm v x cht thi vượt quy chun k thut môi trường hoc gây 00 nhim môi trường theo định mc, đơn giá hin hành đối vi 02 (hai) mu khí thi vi s tin 5.735.000,00 đồng. Đồng thi, thc hin kiến ngh sa đổi v cơ chế chính sách, khc phc nhiu yếu kém trong công tác qun lý nhà nước, kiến ngh x lý kinh tế, hành chính đối vi nhiu t chc, cá nhân có sai phm;  Đến thi đim hin nay, các t chc vi phm cơ bn đã hoàn thành vic np pht vào tài khon tm gi s 3591.0.9046663 ti Kho bc nhà nước tnh Ngh An và thc hin khc phc vi phm.

- Thc hin theo dõi, đôn đốc, kim tra vic thc hin kết lun thanh tra theo Ngh định s 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 ca Chính ph “Quy định vic thc hin kết lun thanh tra”: Trong 6 tháng đầu năm 2023, thc hin đối vi 20 t chc, trong đó đã hoàn thành đối vi 02 t chc và đang thc hin theo dõi, đôn đốc, kim tra đối vi 18 t chc. Vic trin khai thc hin kế hoch thanh tra luôn tuân th theo quy định; đúng phm vi, đối tượng, ni dung, thi gian đã được cp có thm quyn phê duyt. Qua công tác thanh tra, đã kp thi phát hin, nhc nh, chn chnh, hướng dn các đơn v được thanh tra khc phc tn ti, đồng thi giúp cho các đơn v được thanh tra hiu rõ hơn v các quy định ca pháp lut trong lĩnh vc hot động, nhm chp hành đúng các quy định ca pháp lut

Để đạt được những kết quả trên, trong thời gian qua Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy kết quả 6 tháng đầu năm đã đạt được, Thanh tra Sở TN&MT tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra 6 tháng cuối năm 2023 đã đề ra với trọng tâm thanh tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường đối với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn huyện nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

     Phùng Thị Hương - Thanh tra viên Thanh tra Sở TNMT Nghệ An.                     

 

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 7 052
  • Tất cả: 650741