THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN VILG

1. Thông tin cơ bản

Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (gọi tắt là Dự án VILG) được Thủ tướng chính phủ phê duyệt danh mục Dự án tại Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2016; Báo cáo nghiên cứu khả thi được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2016, tại Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017.

- Tên dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (tiếng Việt), Vietnam - Improved Land Governance and Database Project (tiếng Anh), viết tắt là VILG;

- Mã dự án: 7746259

- Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới

- Thời gian bắt đầu và kết thúc dự án: từ năm 2017 đến năm 2022

1.1.      Mục tiêu của Dự án

• Phát triển, vận hành một Hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (MPLIS) nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân.

• Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và minh bạch của công tác quản lý đất đai tại địa bàn thực hiện Dự án thông qua việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai.

1.2.      Sản phẩm của dự án:

- MPLIS được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và vận hành đồng bộ, tập trung trên toàn tỉnh và cả nước, bảo đảm thực hiện cung cấp dịch vụ đất đai  cho tất cả các bên liên quan (thuế, công chứng, quy hoạch, quản lý xây dựng và đô thị,…) theo nhu cầu, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản hiệu quả, minh bạch. Phần mềm MPLIS được triển khai cho tất cả các địa phương thống nhất trong cả nước cùng với việc đào tạo đội ngũ cán bộ vận hành, bảo trì hệ thống. Trung tâm dữ liệu đất đai quốc gia đặt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng với hạ tầng, đường truyền dữ liệu được thiết lập cho 63 tỉnh, thành phố.

- Xây dựng CSDL đất đai (dữ liệu địa chính; dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; dữ liệu giá đất; dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai;…) và đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại cho các đại bàn được đầu tư xây dựng CSDL đất đai.

Tích hợp và đưa vào vận hành, khai thác toàn bộ CSDL đất đai được xây dựng từ các nguồn vốn khác, dự kiến sẽ có CSDL đất đai của các đơn vị cấp huyện được tích hợp vào hệ thống.

1.3.      Các hợp phần của Dự án

Dự án gồm 3 Hợp phần như sau:

Hợp phần 1: Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai

Hợp phần 1 hỗ trợ hiện đại hóa và tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ công của các Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐK), thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng chiến lược và kế hoạch triển khai về quản lý sự thay đổi; triển khai các hoạt động đào tạo, truyền thông và kế hoạch phát triển DTTS của Dự án; tăng cường theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất để đảm bảo thi hành thống nhất Luật Đất đai.

Hợp phần này gồm 03 tiểu hợp phần:

            - Tiểu hợp phần 1.1. Hiện đại hóa và tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai

            - Tiểu hợp phần 1.2. Đào tạo, truyền thông và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển DTTS;

            - Tiểu hợp phần 1.3. Theo dõi, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất.  

Hợp phần 2: Xây dựng CSDL đất đai và triển khai MPLIS

   Hợp phần 2 hỗ trợ xây dựng nền tảng kỹ thuật hiện đại để hỗ trợ cho công tác quản lý đất đai, chia sẻ và cung cấp thông tin đất đai cho các ngành, lĩnh vực và cung cấp dịch vụ công cho các đối tượng có nhu cầu, tiến tới xây dựng chính phủ điện tử trong lĩnh vực đất đai thông qua việc phát triển một hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu, được vận hành theo một hệ thống thống nhất, cho phép các ngành kinh tế - xã hội khai thác như là một nguồn dữ liệu đầu vào để xây dựng định hướng phát triển cũng như hỗ trợ các hoạt động có liên quan của ngành, lĩnh vực đó, cho phép người dân truy cập để nắm bắt thông tin.

 Hợp phần này gồm 03 tiểu hợp phần:

- Tiểu hợp phần 2.1. Triển khai Hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (MPLIS);

- Tiểu hợp phần 2.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai quốc gia;

- Tiểu hợp phần 2.3. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và liên thông dữ liệu giữa các cấp, các ngành.

Hợp phần 3: Quản lý Dự án

Hợp phần 3 hỗ trợ việc điều phối, quản lý, theo dõi, giám sát và đánh giá Dự án, đảm bảo đạt được mục tiêu của Dự án một cách hiệu quả và bền vững hơn.

Hợp phần này gồm 2 tiểu hợp phần:

- Tiểu hợp phần 3.1. Hỗ trợ quản lý Dự án;

- Tiểu hợp phần 3.2. Theo dõi và đánh giá Dự án.

1.4.      Phạm vi thực hiện Dự án

Dự án nhằm xây dựng MPLIS trên cơ sở kiến trúc hệ thống, hạ tầng đồng bộ, phần mềm thống nhất trên toàn quốc. Do đó phạm vi của dự án được thực hiện trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó chia thành 02 nhóm: Nhóm các tỉnh thành được đầu tư xây dựng CSDL và nhóm tiếp nhận, tích hợp, kết nối vào MPLIS

1.4.1.   Nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đầu tư xây dựng CSDL gồm 33 tỉnh, thành phố:

- Khu vực Miền Bắc (14 tỉnh): Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình;

- Khu vực Miền Trung, Tây Nguyên (10 tỉnh): Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắc Lăk, Lâm Đồng;

- Khu vực Miền Nam (9 tỉnh): An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh. 

1.4.2.   Nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận MPLIS

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không được đầu tư xây dựng CSDL đất đai trong phạm vi Dự án, UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở TNMT thành lập Tổ công tác tiếp nhận MPLIS.

1.5.      Tổng mức đầu tư và cơ chế tài chính

 Tổng mức đầu tư: 180 triệu Đô la Mỹ, trong đó:

- Vốn vay IDA của NHTG: 150 triệu Đô la Mỹ

- Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam: 30 triệu Đô la Mỹ 

Cơ chế tài chính áp dụng trong Dự án được thực hiện theo cơ chế Chính phủ hỗ trợ cấp phát và cho vay lại một phần từ nguồn vốn vay ưu đãi của Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) - NHTG.

Tại Trung ương: các hoạt động do Bộ TNMT thực hiện sẽ áp dụng theo cơ chế cấp phát ngân sách Nhà nước từ nguồn vốn vay NHTG.

Tại địa phương: các hoạt động thuộc nhiệm vụ chi của các địa phương có xây dựng cơ sở dữ liệu được Chính phủ hỗ trợ cấp phát và cho vay lại một phần từ nguồn vốn vay NHTG.

2.         Thông tin về dự án tại Nghệ An.

2.1. Phạm vi đầu tư của dự án tại Nghệ An:

Dự án VILG tại tỉnh Nghệ An được triển khai thực hiện tại cấp tỉnh và 12 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh gồm: thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên, huyện Nam Đàn, huyện Thanh Chương, huyện Yên Thành, huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn. Đối với 12 huyện này, Cơ sở dữ liệu đất đai sẽ được xây mới trực tiếp trên MPLIS từ nguồn vốn của Dự án.

Để đảm bảo tính đồng bộ hệ thống CSDL đất đai, 01 đơn vị hành chính cấp huyện là huyện Đô Lương đang được đầu tư xây dựng CSDL địa chính từ các nguồn khác sẽ được bổ sung thêm các thành phần dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê, giá đất để tích hợp vào hệ thống MPLIS.

2.2. Tổng mức đầu tư tại Nghệ An:

Tổng vốn đầu tư của dự án tại Nghệ An là: 8.032,98 nghìn USD, (tương đương 176.139.152.460 VNĐ) (Chuyển đổi theo tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 30/5/2016: 01 USD = 21.927 VNĐ). Trong đó:

- Vốn vay ưu đãi IDA của ngân hàng thế giới (WB) là: 6.786,37 nghìn USD (tương đương 148.804.734.990 VNĐ), gồm:

+ Ngân sách Trung ương cấp 80%: 5.429,096 nghìn USD (119,043 tỷ VNĐ).

+ Ngân sách địa phương vay lại 20%: 1.357,274  nghìn USD (29,761 tỷ VNĐ).

- Vốn đối ứng Ngân sách tỉnh: 1.246,61 nghìn USD (27,334 tỷ VNĐ).

 

 

Tin liên quan
Không có dữ liệu
THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 575
  • Trong tuần: 7 571
  • Tất cả: 727989