Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sooss 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
Số ký hiệu văn bản 31/2023/TT-CTC
Ngày ban hành 25/05/2023
Ngày hiệu lực 11/07/2023
Trích yếu nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sooss 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Môi trường
Người ký duyệt Võ Thành Hưng
Tài liệu đính kèm TT-31.2023.TT-BTC-ve-sua-doi-T638218311070714163.pdf